Một thực tế mà ai cũng cần công tâm nhìn nhận rằng, mỗi gia đình một hoàn cảnh, một điều kiện sống khác nhau. Số tiền mừng tuổi theo đó cũng mang tính chất, giá trị khác nhau. Có gia đình tiền mừng tuổi của 2 usd con heo chỉ mang tính vui vẻ, ước lệ.